123AUTO - Conducatorii de vehicule, legislatie auto, chestionare auto
Cauta 

register iconFa-ti cont! login iconIntra in cont!

123auto logo

Legislatie auto

Conducatorii de vehicule

Conducatorii de vehicule

CAPITOLUL III - Conducatorii de vehicule

SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale

Art. 20. - (1) Conducatorii de autovehicule trebuie sa posede permis de conducere si sa aiba vârsta minima de 18 ani împliniti, cu exceptia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie sa aiba cel putin vârsta minima de 16 ani împliniti.
(2) Conducatorii autovehiculelor care efectueaza transport public de persoane trebuie sa aiba vârsta minima de 21 de ani împliniti si sa faca dovada ca sunt angajati ai unui operator de transport, iar cei care conduc vehicule cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite sau care efectueaza transport de marfuri trebuie sa posede atestat profesional.
(3) Conditiile de obtinere a permisului de conducere si a atestatului profesional se stabilesc prin regulament.
(4) Persoanele care nu au împlinit vârsta de 14 ani pot conduce biciclete numai pe drumurile special amenajate si semnalizate corespunzator de catre administratorul drumului respectiv.

Art. 21. - (1) Cadrele medicale abilitate, atunci când constata în cadrul atributiilor de serviciu ca o persoana care poseda permis de conducere este inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, sunt obligate sa comunice despre aceasta de îndata politiei specializate în a carei raza teritoriala îsi desfasoara activitatea.
(2) Lista cu afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si familiei si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 22. - (1) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si îndemânarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic. (2) Conducatorii prevazuti la alin. (1) vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si psihologic. Politia poate propune examinarea medicala sau psihologica, precum si verificarea cunoasterii regulilor de circulatie a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie ori de câte ori constata ca acestia, prin modul de conducere sau comportamentul lor în trafic, pun în pericol siguranta circulatiei.
(3) Verificarea medicala si psihologica prevazuta la alin. (1) si (2) se efectueaza în conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
(4) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia specializata si poate fi redobândit numai dupa încetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura. În situatia în care permisul a fost retras pe o durata mai mare de 3 ani, pentru a-l redobândi titularul acestuia trebuie sa promoveze un test de cunoastere a regulilor de circulatie.

SECTIUNEA a 2-a - Permisul de conducere

Art. 23. - (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care poseda permis de conducere corespunzator categoriei sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.
(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, în vederea obtinerii permisului de conducere, numai în prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor autorizat în acest sens.
(3) Persoanele care solicita prezentarea la examen în vederea obtinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie sa îndeplineasca, potrivit legii, conditiile de vârsta, sa fie apte din punct de vedere medical si psihologic si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice, prin cursuri organizate de unitati autorizate.
(4) Programa de învatamânt a unitatilor care organizeaza cursuri de pregatire, conform alin. (2), se elaboreaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se avizeaza de catre Ministerul de Interne prin Inspectoratul General al Politiei Române.
(5) Categoriile de vehicule pentru care se elibereaza permise de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestora se stabilesc prin regulament.
(6) Organizarea si desfasurarea cursurilor în vederea obtinerii permisului de conducere se fac în baza unei metodologii elaborate de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne.

Art. 24. - (1) Permisul de conducere se obtine pe baza de examen si se elibereaza de autoritatea competenta.
(2) Persoana care a fost condamnata prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, tâlharie, ultraj sau furtul unui autovehicul poate fi admisa la examenul pentru obtinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducator, în conditiile prevazute la art. 103 alin. (1) lit. a) si b).
(3) Permisul de conducere se anuleaza daca a fost obtinut cu încalcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

Art. 25. - (1) Pentru conducatorii de autovehicule care au mai putin de un an practica în conducere se stabilesc reguli suplimentare de circulatie prin regulament.
(2) Autovehiculele conduse de persoane care au mai putin de un an practica în conducere vor purta un semn distinctiv, în conditiile stabilite prin regulament.

Art. 26. - (1) Persoanele care domiciliaza sau îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România si sunt titulari ai permiselor de conducere obtinute în strainatate sunt obligate ca în termen de 90 de zile sa le preschimbe cu permise de conducere românesti, în conditiile stabilite prin regulament.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) se calculeaza:
a) de la data intrarii acestora în tara, pentru persoanele care domiciliaza sau care au resedinta în România;
b) de la data stabilirii domiciliului ori resedintei, pentru persoanele care îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România.
(3) În cazul titularilor permiselor de conducere obtinute într-un stat care nu este membru al Conventiei internationale asupra circulatiei rutiere, încheiata la Viena la 8 noiembrie 1968, si care nu pot fi preschimbate în conformitate cu reglementarile legale, acestia se pot prezenta la examen pentru obtinerea dreptului de a conduce un autovehicul pe teritoriul României fara a urma în acest scop un curs de pregatire.
(4) Este interzisa detinerea simultana a mai mult de un permis de conducere national.

Art. 27. - (1) Persoanele care îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România pot sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza îsi au domiciliul sau resedinta.
(2) Cetatenii români cu domiciliul în strainatate si resedinta în România pot sustine examenul în vederea obtinerii permisului de conducere, în conditiile stabilite la alin. (1).

Art. 28. - (1) Recunoasterea permiselor de conducere si a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor emise în alte state se face în conditiile prevazute de Conventia internationala asupra circulatiei rutiere, încheiata la Viena la 8 noiembrie 1968, cu exceptia cazurilor în care prin acorduri bilaterale sau prin acte internationale ratificate de România sau la care România a aderat se prevede altfel.
(2) Permisele de conducere ale membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine, ale corespondentilor de presa straini, precum si ale reprezentantilor organizatiilor economice, culturale sau ale altor asemenea organizatii straine, cu statut diplomatic, eliberate de autoritatile competente din alte state, vor fi recunoscute ca valabile în România pe baza de reciprocitate.

Art. 29. - Evidenta conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine la unitatea de politie competenta pe a carei raza titularul îsi are domiciliul sau resedinta.
SUBMENIU

Masini Noi

Masini Second Hand

Auto Utile